Покана за XIII Национална конференция по етика – “Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество”

На 15 декември 2017 г. ще се проведе XIII Национална конференция по етика на тема “Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество”, в залата на РКИЦ, София, ул. “Шипка” 34. Организатори на научния форум са секция „Етически изследвания“ към Институт за изследване на обществата и знанието (БАН), Фондация „Солидарно общество“ и Представителството на Россотрудничество в България. Въпросите, които ще бъдат поставени за дискусия традиционно ще бъдат приоритетните за съвременното българско общество. Очакваме Вашите заявки! Пълният текст на докладите ще бъде публикуван в сборник статии.

Предварителна тематична програма, условията и сроковете за участие:

Покана XIII Национална конференция по етика (pdf)

Организационен комитет:
Председател: Чл.-кор. проф. Васил Проданов, дфн, ИИОЗ–БАН, УНСС
Константин Пеев, д-р, Началник отдел „Наука“ при РКИЦ
Иван Кръстев, Фондация „Солидарно общество“
Проф. Максим Мизов, дсн, ЦИПИ
Доц. Емилия Маринова, д-р по философия, секция „Етически изследвания, ИИОЗ– БАН
Гл. ас. Иван Миков, д-р по философия, секция „Етически изследвания, ИИОЗ–БАН
Ас. Христо Христов, д-р по философия, д-р по право, секция „Етически изследвания, ИИОЗ–БАН
Любослава Костова, д-р по философия, секция „Етически изследвания, ИИОЗ–БАН

Advertisements

Интердисциплинарен семинар „’Съвременни’ родилни техники – история, трансформация и политически залози“ – М. Мартинова

Секция „Етически изследвания“ Ви кани на шестия интердисциплинарен научен семинар от поредицата „Етиката в различни контексти“. Темата на семинара ще бъде „’Съвременни’ родилни техники – история, трансформация и политически залози“, представена от Мария Мартинова – доктор по философия. Събитието ще се състои на 4 октомври 2017 г., от 13:00 ч., в Залата на ИИОЗ, ул. „Московска“ №13а, ет. 2. Каним всички заинтересувани от темата да се включат в дискусията!

Анотация на темата

Глобален ден на етиката 2017 – Практическа биоетика (кръгла маса)

На 18 октомври 2017 г. Медицински университет-Плевен ще се присъедини към Глобалния ден на етиката. Официални езици на събитието са български и английски.

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ:
1/ Кръгла маса съвместно със секция „Етически изследвания“ при Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Зала „Амброаз Паре“, 10:00 – 12:00 часа
• За практическото приложение на биоетиката – С. Александрова-Янкуловска, МУ-Плевен
• Приложната етика – съвременни предизвикателства пред академичното образование – Емилия Маринова – ИИОЗ, БАН
• Нормативност в етичния анализ на казуси – Атанас Анов, С. Янкуловска, МУ–Плевен
• За обучителната функция на интегрираната етична консултация – Антония Григорова, Силвия Александрова-Янкуловска – БАБКЕ, МУ-Плевен
• Медицинската помощ – правни граници и етични хоризонти – Стоян Ставру – ИИОЗ, БАН
• Репродуктивни решения и дилеми – клиничната практика и репродуктивната биоетика – Любослава Костова – ИИОЗ, БАН

2/ Филм на етична тематика с последваща дискусия – Вход свободен за всички студенти и членове на академичния състав
Зала „Амброаз Паре“, Начало 17:00 часа
• “Какво се случи с Понеделник” (2017) В ролите: Ноуми Рапас, Глен Клоус, Уилям Дефо – В свят, където семействата имат право само на едно дете поради свръхнаселеност на планетата, седем идентични близначки трябва да избегнат приспиването им и други опасности докато разследват изчезването на една от тях. – Дискусия за общественоздравните мерки за контрол на раждаемостта и етичните проблеми на пронаталистичните и антинаталистичните политики.

Контактно лице за повече информация: Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дмн
e-mail: silviya_aleksandrova@mu-pleven.bg; тел: 0035964884196

 

ПРОГРАМА НА КРЪГЛАТА МАСА

 

Конкурс за докторантура по „Етика“, 2017 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ОБЯВЯВА

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. в съответствие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г.

Конкурс за докторанти по специалност Философия /”Етика”/ – 1 място редовно обучение за нуждите на секция „Етически изследвания”, ИИОЗ, БАН.

Документи се подават в срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. в ИИОЗ (ул. Сердика №4, ет. 2)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба до директора на ИИОЗ, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
– по специалността от 04 до 08.12.2017 година
– по чужди езици от 11 до 15.12.2017 година

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

За справки – в ИИОЗ (ул. Сердика №4, ет. 2) или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260. 

Състоя се представянето на сборника „Морал и етика на справедливостта в съвременното общество“

На 30 юни в библиотеката на Руския културно-информационен център се състоя представяне на книгата „Морал и етика на справедливостта в съвременното общество“.

Съставители и научни редактори на сборника са доц. Емилия Маринова и проф. Максим Мизов. Рецензенти на книгата са доц. д-р Станка Христова и д-р Константин Пеев. Сборникът е издаден със съдействието на г-н Г. Пирински и фондация „Солидарно общество“.

В приветственото си слово Константин Пеев отбеляза значимостта на темите, повдигнати в сборника и направи предложение да се организира дебат върху понятията „свобода“ и „справедливост“ сред студентите, защото сред младежите редовно възникват спонтанни дискусии по тези теми.

Изказвания относно сборника и традицията на Националните конференции по етика направиха чл.-кор. проф. Васил Проданов, проф. Максим Мизов, доц. Емилия Маринова, проф. Даниела Сотирова, проф. Силвия Минева и др.

Обсъждането на публикациите в сборника предизвика оживени дискусии.

По информация и снимки от – http://bgr.rs.gov.ru/ru/news/15038

Пълният текст на книгата може да бъде свален от Виртуалната библиотека „Етика“ тук